ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਾਂ we are the reason of our joy and suffering - DhadrianWale

AsI Kud Apxy duK suK dw kwrx hW

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale