ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ Your Problem is NOT THE PROBLEM - DhadrianWale

quhwfI prySwnI Asl musIbq nhIN hY

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale

More Gurbani MP3 by Bhai Ranjit Singh Dhadrianwale

Radio Dhadrianwale 24x7

Listen latest kirtan 24x7 by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale


Useful Links

Sangats' Feedback

"You have helped to open my eyes"
Thank you Bhai Ranjit Singh Dhadriwale. I have been raised in USA. I was so confused with the Sikh teachings because I didn't understand them. I started listening to you when you came to Yuba City in 2016. The way you teach and preach has helped me so much to learn about the Gurus and Sikhi. Thank you brother for your wisdom and teaching. You have helped to open my eyes. Thank you brother and continue the good work you are doing. We support you!
_ Amandeep Kandola, Californa - USA


Got something to share? Write us now!

Dhadrianwale News

Dhadrianwale Kirtan Schedule

Comodo SSL