ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ Your Problem is NOT THE PROBLEM - DhadrianWale

quhwfI prySwnI Asl musIbq nhIN hY

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji khalsa Dhadrian wale