ਕਮਰੇਡ ਰਬ੍ਬ ਨੂੰ ਨਹੀੰ ਮਨਦੇ ਕੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ will you kill if somene is aetheist - DhadrianWale

kwmryf r`b nMU nhI mndy qW EnwN nMU mwr idEgy?

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale