ਸਤੈਂਡ ਰਖੋਗੇ ਤਾੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆੰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ Your followers will be proud only if you take a stand - DhadrianWale

stYNf lEgy, qW quhwfy qy mwx krngy juVy hoey log

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale