ਟਕਸਾਲੀਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਓਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀਆ ਦੇ ਗੱਪ ਸੱਚ ਨਹੀੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ Taksalio accusing us wont justify lies of your seniors - DhadrianWale

tkswlIE, swfy qy ieljwm lwky quhwfy bRhmigAwnIAW dy g`p s`c nhIN ho jwxgy

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale