ਜਦੋ ਔਰਤ ਬ੍ਬਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ When Women Give Child Birth - DhadrianWale

jd AOrq iek b`cy nMU jnm dyMdI hY

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale