ਮੰਡੀ ਡਬ੍ਬ੍ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਨ Mandi Dabwali 15Mar2019 - DhadrianWale

mMfI fbvwlI kIrqn smwgm, isrsw hirXwxw, 15 mwrc 2019

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji khalsa Dhadrian wale

More Gurbani MP3 by Bhai Ranjit Singh Dhadrianwale

Radio Dhadrianwale 24x7

Listen latest kirtan 24x7 by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale


Useful Links

Sangats' Feedback

"You are carrying the light and message of our visionary Baba Nanak"
Guys - yes will call you guys - if Baba Nanak was around today he will call you Guys as he sees no difference in people who are one and equal to the creator. Guys, you are carrying the light and message of our visionary Baba Nanak which is forgotten and distorted by many generations. Thank you for doing what you are going and keep faith. There are many who may not be identified as Sikh but we share the same values of Baba Nanak and his message. Guys you all are doing a good work by keeping the message alive...bless you all....
_ Richard Lal, UK


Got something to share? Write us now!

Dhadrianwale News

Dhadrianwale Kirtan Schedule

Comodo SSL