ਮੰਡੀ ਡਬ੍ਬ੍ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਨ Mandi Dabwali 16Mar2019 - DhadrianWale

mMfI fbvwlI kIrqn smwgm, isrsw hirXwxw, 16 mwrc 2019

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale