ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ - 3 Types of people - DhadrianWale

iq`n qrW dy bMdy huMdy hn, qusI ikhVy ho?

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrianwale