ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗਾ Bagha Purana - Moga 3Apr2019 - DhadrianWale

bwGw purwxw, mogw kIrqn smwgm - 3 ApRYl 2019

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale