ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਦੀਵਾਨ Parmeshar Dwar Monthly Diwan 6Apr2019 - DhadrianWale

mhInwvwrI gurmiq smwgm g:u prmySr duAwr swihb 6 ApRYl 2019

Diwan MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrianwale at Parmeshar Dwar