ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ We dont need arms today - DhadrianWale

A`j smwj iSkSw nwl Agy vDygw, hiQAwrW nwl nhIN

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale