ਦੁੱਖਾੰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਿਏ ਇਨਾ ਤੋੰ ਡਰੀਏ ਨਾ Face your problems dont be afraid of them - DhadrianWale

du`KW dw swHmxw krnw isiKey, ienW qoN frIey nw

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale