ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛੇ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇੰ ਮਿਲੇਗੀ - If you ask me how to get peace in life - DhadrianWale

ijMdgI ivc SwMqI ikvyN AwvygI? suxo

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale