ਕੌਮ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓੰਦੇ ਨੇ How jathedars play games with us - DhadrianWale

kOm dy j`Qydwr ikvyN kOm nMU byvkUP bxwaNdy ny

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale