ਕੌਮ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓੰਦੇ ਨੇ How jathedars play games with us - DhadrianWale

kOm dy j`Qydwr ikvyN kOm nMU byvkUP bxwaNdy ny

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale

More Gurbani MP3 by Bhai Ranjit Singh Dhadrianwale

Radio Dhadrianwale 24x7

Listen latest kirtan 24x7 by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale


Useful Links

Sangats' Feedback

"We dont live by actual message of Gurbani"
Sat siri Akal I have been hearing the videos by Sh Dhandiarvale.Your message that the God is within you is definitely the message by Guru Nanak throughout Gurbani. We are not living by it. I have been feeling that we have not understood gurbani and only going by the visible meanings of the Gurbani and do not go into depth of the words which are for Personal and Spiritual development of the man.
_ Major Surinder Singh, Punjab


Got something to share? Write us now!

Dhadrianwale News

Dhadrianwale Kirtan Schedule

Comodo SSL