Bibeki mind can control its disorders - DhadrianWale

mMn dy ibbyk nwl ivkwrW qy kwbU pwieAw jw skdw hY

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrianwale