ਮੈੰ ਤਾੰ ਨੱਜਿਠ ਲਊੰ ਆਪਣੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ I will handle mine you take care of your Dholki Wala - DhadrianWale

MmYN qW nijT laUN, qusI Apxy FolkI vwly dI iPkr kro

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale