ਆਰ ਏਸ ਏਸ ਯਾ ਏਜੇੰਸੀਆੰ ਨੇ ਨਹੀੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਬਦਲ R-S-S or agencies never asked you not to change - DhadrianWale

kI AjYNsIAW ny ikhw hY ik qUM bdl nhI skdw?

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrianwale