ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਭੰ ਕਰੋ You get human body once - take care of it - DhadrianWale

SrIr ieko vwr imilAw hY ies dI sMBwl kro

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale