ਸ਼ਬਦ - ਧਨੰ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ Shabad Dhan Hamara Meet - DhadrianWale

Sbd - DMn hmwrw mIq

Shabad MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrian wale

Gurbani Shabad

 • DnwsrI mhlw 5 ]
 • AauKI GVI n dyKx dyeI Apnw ibrdu smwly ]
 • hwQ dyie rwKY Apny kau swis swis pRiqpwly ]1]
 • pRB isau lwig rihE myrw cIqu ]
 • Awid AMiq pRBu sdw shweI DMnu hmwrw mIqu ] rhwau ]
 • min iblws Bey swihb ky Acrj dyiK bfweI ]
 • hir ismir ismir Awnd kir nwnk pRiB pUrn pYj rKweI ]2]15]46]

Gurbani Shabad Translation

 • Dhanaasaree, Fifth Mehl:
 • He does not let His devotees see the difficult times; this is His innate nature.
 • Giving His hand, He protects His devotee; with each and every breath, He cherishes him. ||1||
 • My consciousness remains attached to God.
 • In the beginning, and in the end, God is always my helper and companion; blessed is my friend. ||Pause||
 • My mind is delighted, gazing upon the marvellous, glorious greatness of the Lord and Master.
 • Remembering, remembering the Lord in meditation, Nanak is in ecstasy; God, in His perfection, has protected and preserved his honor. ||2||15||46||

More Gurbani MP3 by Bhai Ranjit Singh Dhadrianwale

follow on twitter

Donate for ParmesharDwar

Send your donations for Sewa and Projects being done by ParmesharDwar Gurmat Parchar Charitable Mission. Use the number below to send using PayTM or Google Pay.

Donate now

Radio Dhadrianwale 24x7

Listen latest kirtan 24x7 by Bhai Ranjit Singh Ji Khalsa Dhadrianwale

y
Live Kirtan Radio
Use second player for Chrome

Dhadrian wale Mobile Apps

Sangats' Feedback

"I am a Punjabi and have been listening to Bhai Ranjit Singh ji discourses"
I am a Punjabi and have been listening to Bhai Ranjit Singh ji's discourses. In my view, his messages are not only for Sikhs but affect other people too who may not be sikhs (I am myself a non-sikh). I feel that some of the discourses need to be translated to Hindi and English to start with.
_ D D Rishi, Vadodhara


Got something to share? Write us now!

Dhadrianwale News

Dhadrianwale Kirtan Schedule

Tag Cloud