ਤੀਰਥਾੰ ਦਾ ਤਾੰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ - ਮਸਲਾ ਗੋਲਕਾੰ ਦਾ ਹੈ Teeraths are being used as source of income - DhadrianWale

qIrQW dw qw bhwnw hY, Asl mslw qy golkW dw hY

Clip MP3 Audio by Bhai Ranjit Singh Ji Dhadrianwale